Projekty UE

 

SIATLUX Łukasz Liszewski z siedzibą w Jeleniewie 16-404, ul. Suwalska 40 informuje, że zawarł umowę o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0245/18-00 na realizację projektu pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego SIATLUX Łukasz Liszewski poprzez zwiększenie środków trwałych w przedsiębiorstwie”, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

 

Top